องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ใน ศพด.ลูกประดู่


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ใน ศพด. เพื่อสนับสนุนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตาม 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) โดยการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้กับเด็กเล็ก ใน ศพด.#ช่วยกันแยก #ช่วยกันลด #หมดปัญหาขยะ#เราแยกกันเถอะ

2020-02-20
2020-02-13
2020-02-12
2020-02-06
2020-02-04
2020-01-24
2020-01-11
2020-01-09
2019-12-26
2019-12-24