องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ใน ศพด.ลูกประดู่


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ใน ศพด. เพื่อสนับสนุนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตาม 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) โดยการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้กับเด็กเล็ก ใน ศพด.#ช่วยกันแยก #ช่วยกันลด #หมดปัญหาขยะ#เราแยกกันเถอะ

2019-09-03
2019-09-02
2019-09-02
2019-09-02
2019-09-01
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-29
2019-08-29
2019-08-28