วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเพื่อการเกษตร (รถอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างต่อสัญญาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ในเขตตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 และ ปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง