วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการอบรมความรู้สู่อาเซียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อกระเป๋าเอกสารตามโครงการอบรมความรู้สู่อาเซียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงสีชุมชน - บ้านนางสมร) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (สายบ้านนายคำศรี โพธิจักร - บ้านนายบัญญัติ รักสมบัติ) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างที่พักรอรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกปู้ตา - บ้านนายพูน ด่านนา) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง