องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
      

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

  การพบปะประชาชน เพื่อบรรยายผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล...
      

การพบปะประชาชน เพื่อบรรยายผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลและให้ความรู้พื้นฐานของกฏหมายรัฐธรรมนูญ โดย พลต...

  กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่ 2561
      

กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 


ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560