วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูหนองกุดปลาหมอ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัดหนองยางช่องแมว - โนนหัวหล่อน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ่อขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางวิภา ทาไธสง - สวนนายคมกฤษ เพชรภูวงษ์ บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านดอนใหญ่ - โนนข่อย หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าวัด - นานายแอ้ม สาธิต หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง