วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเวที + เครื่องเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างต่อสัญญาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ สำนักงาน รายการผงหมึกดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA หมายเลขครุภัณฑ์ 417 - 64 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง