วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายนันท์ ดงสา - หน้าบ้านนายเสกสรร ปัญญาสิทธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายเจริญ แก้วไพรวัลย์ - บ้านนางทองมา เสนอกลาง หมู่ที่ 3 บ้านปลักแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำเริง ชัยลิ้นฟ้า - บ้านนายโสภา สมปัดสา หมู่ที่ 9 บ้านลิ้นฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ผงหมึกดิจิตอล ECOSYS M8124 cidn (TK-8110k) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากถนนลาดยาง - โนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 บ้านลิ้นฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากโนนกระสัง - ถนนคอนกรีตบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง