วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายที่นานายบุญเพ็ง วีระกุล - บ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ดอนมันเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 25-26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา ดอนมันเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา ดอนมันเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 25-26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา ดอนมันเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา ดอนมันเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางพิลาลักษณ์ ปาสาเลา - คลองอีสานเขียว หมู่ที่่ 5 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูหนองกุดปลาหมอ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง