วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางสมทรง แก้วฝ่ายนอก - บ้านนางอ้ม สอนวงษ์แก้ว หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำแบบครึ่งท่อน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง