วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหาร สำหรับ โครงการ อบต.ดอนมันเคลื่อนที่ และออกหน่วยร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายใช้ในโครงการ อบต.ดอนมันเคลื่อนที่ และออกหน่วยร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากนานายอั้ว สุทธิสน - คลองอีสานเขียว บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบโนนบรรจงไป หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และเชิงเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง