วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
จ้างแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก Single Phase เป็นไฟ Three Phase โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนช่องแมวพิทยา - บ้านนางแก้ว ทูลไธสง บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา - หนองโจร บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัวตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายถนนลาดยาง - คลองอีสานเขียว บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง