วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบัญชา เหล่าพิทักษ์โยธิน - ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปลักแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนช่องแมวพิทยา - บ้านนายถนอม หงษ์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประดิษฐ์ จรัญกลาง - บ้านนายกิตติ พิลาพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอ้อ - ประปาหนองอ้อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกปู่ตา บ้านนายพูน ด่านนา - ถนนท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอินทร์ แก้วไพรวัลย์ - บ้านนางวิวาห์ ผ่าไธสง หมู่ที่ 3 บ้านปลัดแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลดอนมัน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลดอนมัน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้พักคอย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องปริ้นเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifuntion) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง