วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดอนมัน (กั้นห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อไว้ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันหลังใหม่ จำนวน 6 เครื่อง โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำอาอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 6 - 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าประชาชื่น ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กรฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองยาง - โนนน้อย บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากโนนกระสัง - นานายสำรวย ซาสุทสี บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง