วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัวตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายถนนลาดยาง - คลองอีสานเขียว บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดอนมัน (กั้นห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อไว้ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันหลังใหม่ จำนวน 6 เครื่อง โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำอาอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 6 - 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าประชาชื่น ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กรฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง