วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้าย/ขวา กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแอ้ม สาทิพ - บ้านนายอำนาจ ตลอดไธสง หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญยง บุญเทพ - บ้านนายสำรวย สุทธิสน หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน ให้ประชาชนที่เดินทางใช้ถนนเส้นทางในพื้นที่ตำบลดอนมันสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมบริการติดตั้ง ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ตำบลดอนมัน ณ สถานที่ ศพด.หลังเก่า และ ศพด.ลูกประดู่ เพื่อรักษาความปลอดภัย ของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง