วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับช่วยติดตามอาการผู้ป่วยโควิด - ๑๙ และเฝ้าระวังอาการโควิด - ๑๙ ในผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) ณ สถานที่ศูนย์พักคอยตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมศูนย์ที่พักผู้ช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - ๑๙ ) ณ ศูนย์พักคอยตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - ๑๙ ) ณ ศูนย์พักคอยตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมศูนย์ที่พักผู้ช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ตำบลดอนมัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - ๑๙ ) ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เพื่อซ่อมแซมศูนย์ที่พักผู้ช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
เหมาถมดินพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ สถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ตำบลดอนมัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - 19 ) ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
5  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง