วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำอาอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 6 - 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าประชาชื่น ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กรฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองยาง - โนนน้อย บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากโนนกระสัง - นานายสำรวย ซาสุทสี บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากนานางเสงี่ยม แก้วไพวัลย์ - ถึงนานายสำลี สุระศรี บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง