วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 3 รายการ ขุด - ถมดินคันคูหนองช่องแมว บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 , ขุด - ถมดินคันคูคลองอีสานเขียว บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 , ขุด - ถมดินคันคูคลองอีสานเขียว บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 และช่วงปิดภาคเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน และ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง