วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูหนองกุดปลาหมอ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัดหนองยางช่องแมว - โนนหัวหล่อน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ่อขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางวิภา ทาไธสง - สวนนายคมกฤษ เพชรภูวงษ์ บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านดอนใหญ่ - โนนข่อย หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าวัด - นานายแอ้ม สาธิต หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟ จำนวน 1 อัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายคุ้มโนนคร้อ - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนน้อย - โนนกระสัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง