วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพรรณี ทอนไธสง - ลำสะแทด หมู่ที่ 3 บ้านปลักแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองแดง ริ้วกลาง - บ้านนายประจักร มอญไธสง หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมุน ศรีนานอก - หนองช่องแมว หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 และปิดภาคเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน และ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้เด็กนักเรียนและเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน และห้องประชุม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง