วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อพัดลมติดผนัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง