วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟ จำนวน 1 อัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายคุ้มโนนคร้อ - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนน้อย - โนนกระสัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพาวเวอร์มิกซ์ 2000W จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟ จำนวน 1 อัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จำนวน 1 อัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบ พลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูหนองกุดปลาหมอ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง