วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจ่อง เหล่าบุญ - บ้านนางสำรอง พันธ์พานิช หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมจิตร แสงโคตร - หนองแสง หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๔๓-๐๒ สายบ้านปลักแรต - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนมัน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำดวน โพธิ์ชัยเลิศ - บ้านนางพูน พิลาพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหวอย มูลติปฐม - ที่นานายด้วง กลางสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง