วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองอ้อ - บ้านหนองเรือ ต.ตลาดไทร ม.1 บ้านหนองอ้อ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนคราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมผิวถนนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนคราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และช่วงปิดภาคเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน และ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อก่อสร้าง ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง