วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนายธนพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า - บ้านนายกิตติชัย เขาทอง หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดิน สายนานายตอน คาวา - โนนผีตายโหง หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนายธันญากร บุไธสง - ศาลปู่ตา หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายประปา - ลำสะแทด หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายมงคล คำชมพู - สวนนางบุญรอบ ปัดธุลี หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายฝายน้ำล้น - หนองแสง หมู่ที่ 4 บานดอนสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายไพบูลย์ โสรัมภา - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์การเกษตร (อีแต๋น) หมายเลขทะเบียน ฆง 9408 นครราชสีมา เลขครุภัณฑ์ 001 - 56 - 0002 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง