วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาพ่นหมอกควัน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด -19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างเหมารถบรรทุกขนย้ายวัสดุผิวทาง พร้อมรถตัก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.143-03 บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสถานศึกษา ศูนนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง