วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการอบรมป้องกัน แก้ไขและต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอนมัน ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมผิวถนนสายจากหนองยาง - โนนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายจากถนนลาดยาง - โนนหัวล่อน ม.8 บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองอ้อ - บ้านหนองเรือ ต.ตลาดไทร ม.1 บ้านหนองอ้อ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนคราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมผิวถนนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนคราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และช่วงปิดภาคเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน และ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง