วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ในเขตตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 และ ปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงต่อเติมที่แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโคงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง