วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้น คลองอีสานเขียว บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรม ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ และบริเวณรอบๆ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง