วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกดาวลูกไก่ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน และ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหนองเลิงบ่อ - โค้งร่องแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านลิ้นฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าภายในสำนักงานและห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมอุปกรณ์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และปิดภาคเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน และ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคม - บ้านนางประสม ปัดสา หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง