วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2564
เหมาถมดินพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ สถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ตำบลดอนมัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - 19 ) ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
5  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำรวจ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลพร้อมขาตั้ง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง