วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้าย/ขวา กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแอ้ม สาทิพ - บ้านนายอำนาจ ตลอดไธสง หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญยง บุญเทพ - บ้านนายสำรวย สุทธิสน หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง