วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกดาวลูกไก่ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน และ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหนองเลิงบ่อ - โค้งร่องแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านลิ้นฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าภายในสำนักงานและห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมอุปกรณ์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง