วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และปิดภาคเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน และ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคม - บ้านนางประสม ปัดสา หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกบ้านนางภัทรนี ปัญญาสิทธิ์ - บ้านนายสุรชัย ทองเกลียว หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายจันทร์ นะมิตรรัมย์ - บ้านนายชัยยศ ปัญญาสิทธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายดำรง นวลฉวี - นานายคำมูล สาโสภา หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกย่าโม จากบ้านนางบังอร ปัญญาสิทธิ์ - สี่แยกบ้านนายจี อุทะกะ หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทิศตะวันตกหมู่บ้าน - วัดช่องแมวหนองยาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสำรวย ชาสุทสี - บ้านนางสาวภัสสร จันทร์คำวงษ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง