วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ผงหมึกดิจิตอล ECOSYS M8124cidn สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-64-0004 โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง สำหรับเดินทางในโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร ระหว่างวันที่ 7 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลูกประดู่ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง