วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหนองปลักแรต - ลำสะแทด หมู่ที่ 3 บ้านปลักแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนางเปรมฤดี ต้นไธสง - ที่พักสงฆ์ศิริมงคล หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังวัดป่าหนองโมง - นานางทองใบ จันทสิงห์ หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในงานกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง สำหรับเดินทางในโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในงานกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับโครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง