วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลดอนมัน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลดอนมัน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้พักคอย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องปริ้นเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifuntion) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้าย/ขวา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง