วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองเบ็น บ้านคอกหมู หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ บ่อ ตำบลดอนมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า เข็มและไซริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า เข็มและไซริง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ และบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาอยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานและบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยงาน ออกสำรวจงานช่าง ดูงานช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง