วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำดวน โพธิ์ชัยเลิศ - บ้านนางพูน พิลาพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหวอย มูลติปฐม - ที่นานายด้วง กลางสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการ ? ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น ? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนดำ สวนนายคำ นามดี - บ้านนางลา มะลาวัลย์ หมู่ที่ 9 บ้านลิ้นฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ - โนนหัวหล่อน หน้าบ้ายนายเจริญศักดิ์ จงเจริญ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด - บ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกปู่ตา - บ้านนายพูน ด่านนา - ถนนท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง