วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายประตูเปิด-ปิดน้ำคลองอีสานเขียว บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายประตูเปิด-ปิด หนองช่องแมว บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมประตู หน้าต่าง อาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านดอนใหญ่-บ้านช่องแมว) บ้านดอนใหญ่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางเปรมวดี ต้นไธสง - ถนนดำ) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สยหลังวัดลิ้นฟ้า) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางหวอย มูลติปฐม - ที่นานายด้วง กลางสวัสดิ์) บ้านช้องแมว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ (จากหนองโจน - คลองอีสานเขียว) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง