วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และ อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้ง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้ง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างไถกลบตอซัง ตามโครงการรณรงค์ไถ่กลบตอซังข้าวตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างประกอบอาหาร โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง