วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อพัดลมติดผนัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และ อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้ง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้ง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างไถกลบตอซัง ตามโครงการรณรงค์ไถ่กลบตอซังข้าวตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างประกอบอาหาร โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง