วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ และบริเวณรอบๆ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็ก ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารตามโครงการอบรมกลุ่มเกษตรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง