วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างต่อสัญญาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเวที + เครื่องเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ สำนักงาน รายการผงหมึกดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA หมายเลขครุภัณฑ์ 417 - 64 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2 รายการ ซ่อมแซมถนน สายบ้านลิ้นฟ้า - ท่าสวนยา (ช่วงบ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ) บ้านปลักแรต , ซ่อมแซมถนนดิน สายจาก คสล. บ้านลิ้นฟ้า - บ้านคอกหมู ถึง โนนหัวหล่อน หมู่ที่ 9 บ้านลิ้นฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 3 รายการ ขุด - ถมดินคันคูหนองช่องแมว บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 , ขุด - ถมดินคันคูคลองอีสานเขียว บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 , ขุด - ถมดินคันคูคลองอีสานเขียว บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง