วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจ่อง เหล่าบุญ - บ้านนางสำรอง พันธ์พานิช หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง