วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมกลุ่มเกษตรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมกลุ่มเกษตรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหาร และจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกเพื่อการเกษตร (รถอีแต๋น) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง