วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการรัฐพิธี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ตามโครงการรัฐพิธี ปีงบประมาณ 2563 (พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ และบริเวณรอบๆสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ออกสำรวจช่วยงานช่าง ดูงานช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง