วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ และบริเวณรอบๆสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 143-07 สายบ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา (สะพานลำสะแทด) หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบปัญหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง