วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบปัญหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงต่อเติมที่แปรงฟันเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (สายบ้านนายคำสี โพธิจักร-หน้าบ้านนางคำมูล หาญโงน) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรายระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (สายรอบหมู่บ้าน) บ้านปลักแรต หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำโต๊ะทานอาหารสำหรับเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง