วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวรรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ออกสำรวจงานช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการทำความสะอาด ตามโครงการ Big cleaning day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม และ ทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนสมบูรณ์-กุดปลาหมอ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง