วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยช่าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยงานช่าง ออกสำรวจงานช่าง ดูงานช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาช่วยงานนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ และบริเวณรอบๆ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 143-02 สายบ้านลิ้นฟ้า - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง