วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดประดับตกแต่งซุ้มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดอนมันพร้อมรื้อถอนตามโครงการร่วมงานกาชาดประจำปี ของดีอำเภอประทาย และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินถมคันทาง (สายรอบหมู่บ้านคุ้มโคกใหญ่) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ และบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ออกสำรวจงานช่าง ดูงานช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.(สายสี่แยก รร.สระประดู่-ที่สวนนายแสงมณี อุทะกะ) บ้านคอกหมู หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง