วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับเกลี่ยคูคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาวางท่อคู่ หนองกุดปลาหมอ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน ฆง 9408 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 - 56 - 0002 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง