วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบปัญหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายโนนหัวหล่อน - หนองจระเข้ (เริ่มต้นโนนหัวหล่อน - นานายสรพงษ์ จูมเกษ) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายไพฑูลย์ - บ้านนายจันทร์) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายตาน้ำคลองอีสานเขียวไปพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดอนใหญ่ - บ้านช่องแมว) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง