วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และ บริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลอง (สายศาลปู่ตาบ้านช่องแมว - หนองกุดปลาหมอ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ออกสำรวจงานช่าง ดูงานช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านเขตตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านโนนสมบูรณ์ - หนองกุดปลาหมอ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกปู่ตา - บ้านนายพูน ด่านนา - ถนนท้ายหมู่บ้าน) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง