วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง