วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองกุดปลาหมอสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 52,853 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 211,412 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาประชาคม - โรงสีชุมชน) บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสาคร โพธิจักร - ที่นานางบุญมี สิงห์ฉลาด) บ้านคอกหมู หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองแก้มลิงลำคลองวังไทร - คลองตลาด หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ ตำบลดอนมัน พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 15,228 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,912 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
1  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวรรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ออกสำรวจงานช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง