วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง