วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ออกสำรวจงานช่าง ดูงานช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.(สายสี่แยก รร.สระประดู่-ที่สวนนายแสงมณี อุทะกะ) บ้านคอกหมู หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายที่สวนนายสำรวย ทูลไธสง? ที่สวนนายแสงมณี อุทะกะ) บ้านคอกหมู หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายบัญญัติ รักษาชาติ - บ้านนางอุไร ปัญญาสิทธิ์) บ้านคอกหมู หหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายประตูเปิด-ปิดน้ำคลองอีสานเขียว บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายประตูเปิด-ปิด หนองช่องแมว บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง