วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ และบริเวณรอยๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบนดอนมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ออกสำรวจช่วยงานช่าง ดูงานช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาช่วยงานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดไปบ่อขยะ) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง