วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนนางสำลี คำยาง - โรงสีชุมชน) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งซุ็มตำบลดอนมันพร้อมรื้อถอนตามโครงการร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่มตามโครงการร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งริ้วขบวนแห่ของดีตำบลดอนมันตามโครงการร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางลำดวน - บ้านนางพูน พิลาพันธ์) บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวััดลิ้นฟ้า) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางคูณ - บ้านนางจ่อง เหล่าบุญ) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายรอด - คลองอีสานเขียว) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลดอนมัน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง