วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดไปบ่อขยะ) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มดอนสวรรค์) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาต่อสัญญาค่าพัฒนาระบบเว็บไซด์ ค่าเช่าพื้นที่ และค่าต่ออายุโดเมนเนม ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ (สายจากบ้านหนองยาง - คลองอีสานเขียว) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านปลักแรต - เขตตำบลละหานปลาค้าว) บ้านปลักแรต หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาายบ้านนายจ่อง เหล่าบุญ - บ้านนางสำรอง พันธ์พาณิชย์) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และประดับตกแต่งสถานที่ พร้อมรื้อถอนตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อของรางวัลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนางหวอย มูลติปฐม - ที่นานายด้วง กลางสวัสดิ์) บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง