วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อความยาว 2,400 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านปลักแรต ตำบลดอนมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง พร้อมวางท่อความยาว 2,200 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.พ. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กชุด ปราสาทหมวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กชุดหมาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาวโฟเมก้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง