วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการ อบต.ดอนมันเคลื่อนที่ี และอำเภอประทายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ และ บริเวณรอบๆ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาผุ้ช่วยธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และ บริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลอง (สายศาลปู่ตาบ้านช่องแมว - หนองกุดปลาหมอ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ออกสำรวจงานช่าง ดูงานช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านเขตตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง