วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง