วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านโนนสมบูรณ์ - หนองกุดปลาหมอ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกปู่ตา - บ้านนายพูน ด่านนา - ถนนท้ายหมู่บ้าน) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดอนใหญ่ - คลองอีสานเขียว) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง