วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านปลักแรต - เขตตำบลละหานปลาค้าว) บ้านปลักแรต หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาายบ้านนายจ่อง เหล่าบุญ - บ้านนางสำรอง พันธ์พาณิชย์) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และประดับตกแต่งสถานที่ พร้อมรื้อถอนตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อของรางวัลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนางหวอย มูลติปฐม - ที่นานายด้วง กลางสวัสดิ์) บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการ อบต.ดอนมันเคลื่อนที่ี และอำเภอประทายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ และ บริเวณรอบๆ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง