วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (สายทิศตะวันตกที่นานายสุรชัย มโนรมย์ - หนองสระ) บ้านคอกหมู่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วงนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.143-03 สายบ้านปลักแรต - โคกใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.143-03 สายบ้านปลักแรต - โคกใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
27  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.143-03 สายบ้านปลักแรต - โคกใหญ่