วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถบรรทุกขนย้ายวัสดุผิวทาง พร้อมรถตัก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง