วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางพรรณี ทอนไธสง - คลองอีสานเขียว หมู่ที่ 3 บ้านปลักแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายน้อย วรไธสง - บ้านนางอำไพ เหล่าพิทักษ์โยธิน หมู่ที่ 3 บ้านปลักแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสนาม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างต่อสัญญาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Toping) จากบ้านนายหมุน เฮ้าโฮม - หน้าบ้านนายพงษ์เทพ ชาวหนอง หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง