วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ค่าจ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
30  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง