วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตามโครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจการออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกลำสะแทด (โค้งร่องแก้ว) ผันน้ำเข้าหนองจระเข้ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอกสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ EQ เด็กอายุ ๐-๕ ปี ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ EQ เด็กอายุ ๐-๕ ปี ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการอบรมความรู้สู่อาเซียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง