วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สาย นม.ถ. ๑๔๓-๐๕ สายบ้านลิ้นฟ้า - บ้านดอนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สาย นม.ถ.๑๔๓-๐๕ สายบ้านลิ้นฟ้า - บ้านดอนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมแอสฟัลท์คอนกรีต (สาย นม.ถ.๑๔๓-๐๕ บ้านลิ้นฟ้า-บ้านดอนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (สายทิศตะวันตกที่นานายสุรชัย มโนรมย์ - หนองสระ) บ้านคอกหมู่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วงนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง