วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนสมบูรณ์ - กุดปลาหมอ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดปลักแรต - หนองปลักแรต) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายกิตติชัย เขาทอง - บ้านนายทองคำ ฤทธิพิษ) บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อธง โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาใช้ตามโครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตามโครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจการออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกลำสะแทด (โค้งร่องแก้ว) ผันน้ำเข้าหนองจระเข้ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอกสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ EQ เด็กอายุ ๐-๕ ปี ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง