วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาและวัสดุที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฒาดอนมันเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงภาคสนามตามโครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อเสื้อนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา ดอนมันเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนนางสำลี คำยาง - โรงสีชุมชน) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งซุ็มตำบลดอนมันพร้อมรื้อถอนตามโครงการร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่มตามโครงการร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งริ้วขบวนแห่ของดีตำบลดอนมันตามโครงการร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางลำดวน - บ้านนางพูน พิลาพันธ์) บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวััดลิ้นฟ้า) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางคูณ - บ้านนางจ่อง เหล่าบุญ) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง